Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu Muốn đi lao động nước nào Học bồi chỉ việc ghi vào phiên âm Thằng tây nó chửi tiếng anh Phắc you là phải ghi nhanh ngay vào Đó là tiếng chửi nhục sao Kiếp làm nô lệ có cao sang gì Tiếng tầu nó chửi tức thì Tỉu nỷ cũng sẽ ghi vào phiên âm Không nó sẽ bảo mình câm Cuộc đời đi ở rất cần biết nghe Chữ thì đã ít dân quê Lại còn cắt xén để về tế ai Chữ nghĩa đang đẹp đang oai Tại sao chúng lại muốn bài chữ ta Xét xem có thể rằng là Hoa nam gián điệp hại ta điêu tàn Lịch sử dân tộc mất ngang Nòi giống cũng đã và đang mất dần

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này * Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu Muốn đi lao động nước nào Học bồi chỉ việc ghi vào phiên âm Thằng tây nó chửi tiếng anh Phắc you là phải ghi nhanh ngay vào Đó là tiếng chửi nhục sao Kiếp làm nô lệ có cao sang gì Tiếng tầu nó chửi tức thì Tỉu nỷ cũng sẽ ghi vào phiên âm Không nó sẽ bảo mình câm Cuộc đời đi ở rất cần biết nghe Chữ thì đã ít dân quê Lại còn cắt xén để về tế ai Chữ nghĩa đang đẹp đang oai Tại sao chúng lại muốn bài chữ ta Xét xem có thể rằng là Hoa nam gián điệp hại ta điêu tàn Lịch sử dân tộc mất ngang Nòi giống cũng đã và đang mất dần

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này * Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu Muốn đi lao động nước nào Học bồi chỉ việc ghi vào phiên âm Thằng tây nó chửi tiếng anh Phắc you là phải ghi nhanh ngay vào Đó là tiếng chửi nhục sao Kiếp làm nô lệ có cao sang gì Tiếng tầu nó chửi tức thì Tỉu nỷ cũng sẽ ghi vào phiên âm Không nó sẽ bảo mình câm Cuộc đời đi ở rất cần biết nghe Chữ thì đã ít dân quê Lại còn cắt xén để về tế ai Chữ nghĩa đang đẹp đang oai Tại sao chúng lại muốn bài chữ ta Xét xem có thể rằng là Hoa nam gián điệp hại ta điêu tàn Lịch sử dân tộc mất ngang Nòi giống cũng đã và đang mất dần

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này * Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu Muốn đi lao động nước nào Học bồi chỉ việc ghi vào phiên âm Thằng tây nó chửi tiếng anh Phắc you là phải ghi nhanh ngay vào Đó là tiếng chửi nhục sao Kiếp làm nô lệ có cao sang gì Tiếng tầu nó chửi tức thì Tỉu nỷ cũng sẽ ghi vào phiên âm Không nó sẽ bảo mình câm Cuộc đời đi ở rất cần biết nghe Chữ thì đã ít dân quê Lại còn cắt xén để về tế ai Chữ nghĩa đang đẹp đang oai Tại sao chúng lại muốn bài chữ ta Xét xem có thể rằng là Hoa nam gián điệp hại ta điêu tàn Lịch sử dân tộc mất ngang Nòi giống cũng đã và đang mất dần

GIẬN ĐỜI Tiên sư cái kiếp đời này Chữ Việt ta viết thế này hay chưa Chữ viết đã có từ xưa Quyền gì mà dám đổi mua chữ này * Chữ dân tộc Việt hôm nay Tuyệt vời hơn cả chữ tây chữ tầu... Read More