Trần gian lắm nổi u phiền Tâm luôn vọng tưởng nối liền nghiệp nhân

Trần gian lắm nổi u phiền
Tâm luôn vọng tưởng nối liền nghiệp nhân
Thân ta tứ đại vô thường
Cũng gì vọng tưởng. Xuống lên sáu đường.
Giờ nay tỉnh ngộ quay về Chơn tâm
Sớm chiều niệm phật. Dẹp tan vọng Trần
mặt mây bay đến Chơn không diệu thường
Buồn vui như bột bóng mây
Khi rồi kết tựu. Khi tan theo làng
Ôi thôi thật giả vọng thân
Vọng tâm vấy khởi. Như cơn thuỷ triều
Hãy nghe lắng động từ tâm
Vang câu niệm phật nam mô a di đà
Nằm lòng sáu chữ Nam mô
Quay về tự tánh. Chơn như phật Đà
Buông đi vọng niệm. An nhiên niết bàn.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *