Mô t đư a tre đươ c nuông chiê u se rơi va o tra ng tha i tâm ly ngơ mi nh la trung tâm cu a vu tru va tiê p tu c la m mi nh la m mâ y

Một đứa trẻ được nuông chiều sẽ rơi vào trạng thái tâm lý ngỡ mình là trung tâm của vũ trụ và tiếp tục làm mình làm mẩy. Nhưng con số 15 triệu trẻ em Việt Nam và con số 200 triệu trẻ em Ấn Độ thiếu sách là trung tâm sự quan tâm của mình theo thời các mốc thời gian khác nhau. Mọi phương án để 14 triệu trẻ em Việt Nam còn lại có sách đã hoàn tất. Bây giờ tập trung vào tổng hợp và áp dụng cục bộ để truyền thông. Về sách cho trẻ em Ấn Độ, mình sẽ có một số cách để 200 triệu trẻ thiếu sách là trung tâm quan tâm của nhiều người Ấn Độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *