NHƠ ƠN CÔ GIA O Kim Tha nh Đăng Đa lăn xuô ng qu a nu i thư 2 NHƠ nga y mơ i ho c la m thơ ƠN ngươ i nâng đơ con khơ tâ p bay

NHỚ ƠN CÔ GIÁO
( Kim Thành Đăng )
Đã lăn xuống qủa núi thứ 2
NHỚ ngày mới học làm thơ
ƠN người nâng đỡ con khờ tập bay
CÔ luôn nhắc nhở câu này
GIÁO đường chỉ dạy cái hay ở đời
BẢO tồn sử sách khắp nơi
MINH quang vững trí tỏa ngời sáng ra
TRANG nghiêm dạy dỗ thật thà
NHIỀU trò xuống núi ngợi ca thi đàn.
NHỚ ƠN CÔ GIÁO BẢO MINH TRANG NHIỀU.

2 thoughts on “NHƠ ƠN CÔ GIA O Kim Tha nh Đăng Đa lăn xuô ng qu a nu i thư 2 NHƠ nga y mơ i ho c la m thơ ƠN ngươ i nâng đơ con khơ tâ p bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *