Chia sẻ cùng Cả Chùa hình ảnh đoàn Hành hương đến chiêm bái và đảnh lễ hang động của Ngài Phật Âm Buddhaghosa và thỉnh Kinh viết trên lá Buông lá Bối tại nơi này

Chia sẻ cùng Cả Chùa hình ảnh đoàn Hành hương đến chiêm bái và đảnh lễ hang động của Ngài Phật Âm (Buddhaghosa), và thỉnh Kinh viết trên lá Buông, lá Bối tại nơi này.
Ngài Buddhaghosa đã soạn nên bộ sách nổi tiếng Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) được đánh giá là cẩm nang tu tập cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia vì đã cô đọng lại những gì tinh hoa của lời Phật dạy. Ngài là vị đầu tiên đã tổng hợp lại các bộ Chú Giải đã có từ trước, trong đó đa phần được ghi lại bằng ngôn ngữ Sīhaḷa của xứ Tích Lan. Ngài đã hoàn tất phần chú giải về Tạng Luật và Tạng Diệu Pháp. Về Tạng Kinh, ngài đã hoàn tất phần chú giải của Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, và một số thuộc về Kinh Tiểu Bộ.
Namo Buddhaya
Chúc mọi người 1 ngày mới tinh tấn, an vui..
HAVE A NICE DAY.
__(())__

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *