Monthly Archives: January 2017

Quy trình

Xét cho cùng cả hai bên đều không có tội song cả hai bên đều thấy tồi tội thế nào ấy. Đó là mối quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư duyên nợ đến mắc nợ nhau. Ở tỉnh H, có 3 công... Read More