Monthly Archives: September 2015

Vùng tài vị

Về nguyên lý chung, sơ đồ trên là các vị trí cơ bản trên Trái Đất, trong phạm vi khu vực địa lý. Nhưng vì trái Đất quay và vận động hàng năm,.., nên các sao của Cửu tinh chiếu xuống Trái Đất,... Read More