Monthly Archives: October 2014

Khi cái sơ đồ kinh tế đó thay đổi đi, ai cùng có công việc làm riêng, cũng có thu nhập riêng, và nhất là thu nhập khác nhau thì cái “doanh nghiệp” chung ấy tan vỡ, kéo theo là mô hình Đại gia... Read More