Monthly Archives: July 2014

Đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản nước ta trong giai đoạn hiện nay

diện tích đối với từng hạng đất; Thu thuế bằng tiền, quy đổi từ thóc theo giá thị trường. Thuế sử dụng đất nông nghiệp mức độ huy động không lớn (6 – 7% sản lượng hàng năm) nhưng... Read More